načítám...

Zdravotně - hygienická část

23.04.2021 11:36:54

Zákon o ochraně veřejného zdraví, vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, vyhláška o hospodaření s léky...

Zákon č. 471/2005 Sb., úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 444/2005 Sb. a zákonů z roku 2006 č. 74, 186, 59, 222, 342, 264 a 189

 • viz soubor ke stažení - komplentní znění

 

Vyhláška MZ č. 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

 • viz soubor ke stažení - komplentní znění

 

Vyhláška MZ č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství

 • některé podmínky uvádění pokrmů do oběhu,
 • některé podmínky značení pokrmů,
 • základní podmínky pro přípravu a podávání pokrmů v rámci zdravotních a sociálních služeb,
 • způsob stanovení kritických bodů a jejich evidence,
 • postup při odběru a uchování vzorků vyrobených pokrmů,
 • zásady osobní a provozní hygieny pro výkon činností epidemiologicky závažných.

Minimální hygienické požadavky a zásady pro provozování stravovacích služeb, minimální požadavky na provozovny stravovacích služeb a mikrobiologické požadavky na potraviny stanoví přímo použitelné předpisy Evropských společenství.

 

Zákon č. 48/1997 Sb., o Veřejném zdravotním pojištění, ve znění zák. č. 455/2003 Sb. a dalších zákonů z roku 2004 č. 85, 359, 422, 436 a 438, z roku 2005 č. 123, 168, 253, 361, 350 a z roku 2006 č. 47, 117, 245, 340, 214, 165, 109, 112, 264 a 189

Tento zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění a rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona zdravotní péče poskytována:

 • plátci pojistného zdravotního pojištění jsou pojištěnci, zaměstnavatelé a stát - pojištěnec z titulu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, zaměstnavatel za své zaměstnance a stát za nezaopatřené děti, poživatele důchodů, pokud nejsou výdělečně činní, osoby na mateřské dovolené...
 • povinnost platit pojistné vzniká pojištěnci dnem nástupu do zaměstnání, dnem zahájení samostatné výdělečné činnosti ...povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za pojištěnce vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání,
 • pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec a ze dvou třetin zaměstnavatel, zaměstnavatel je povinen přihlásit u příslušné zdravotní pojišťovny své zaměstnance nejpozději do 8 dnů od nástupu zaměstnance do zaměstnání a odhlásit nejpozději do 8 dnů od jeho ukončení a vést k tomu účelu evidenci a dokumentaci, obdobně je povinen se přihlásit nebo odhlásit pojištěnec jako osoba samostatně výdělečně činná.

Vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb., č. 555/1992 Sb. a 79/1997 Sb.

Zákon stanoví podmínky pro výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a zneškodňování léčiv, registraci, předepisování a výdej léčivých přípravků, vedení dokumentace o činnostech výše uvedených:

 • lékaři předepisují na základě vyšetření nemocného léčiva, která jsou zařazena do lékopisu nebo jejichž používání je Ministerstvem zdravotnictví České republiky povoleno
 • při poskytování první pomoci lze předepisovat jen léčiva nezbytná pro poskytnutí této pomoci a v množství potřebném do doby návštěvy nemocného u lékaře
 • některá léčiva mohou být vydána nemocným za úhradu i bez receptu, seznam těchto léčiv je uveden v příloze této vyhlášky
 • léčiva obsahující omamné látky a psychotropní látky mohou být vydávána pouze v lékárnách

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998 Sb.a č. 100/2001 Sb.

Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje

 • poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečisťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy,
 • každý je povinen předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí,
 • orgány pro životní prostředí uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která při své činnosti způsobí ekologickou újmu.

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 289/1995 Sb., č. 3/1997 Sb., č. 16/1998 Sb., č. 123/1998 Sb., č. 161/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , dále zákonů z roku 2004 č. 100, 168 a 218, z roku 2005 č. 387 a 444 Sb. a z roku 2006 č. 222, 186 a 267

Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji

 • ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody,
 • poškozovat a ničit jeskyně je zakázáno, pro povolení ke zpřístupnění či jinému využití jeskyní je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody,
 • výkon rybářského a mysliveckého práva v národních přírodních rezervacích je možný jen se souhlasem orgánu ochrany přírody,
 • na území přírodních rezervací je zakázáno sbírat či odchytávat rostliny a živočichy,
 • je zakázáno poškozovat památné stromy,
 • zvláště chráněné rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit, zvláště chráněné živočichy je zakázáno chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat.

 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) ve znění zákona č. 67/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 149/2003 Sb. č. 1/2005 Sb., č. 444/2005 Sb. a z roku 2006 č. 22, 186 a 267

Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm

 • každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese
 • nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům, pokud tento zákon nestanoví jinak
 • v lesích je zakázáno: rušit klid a ticho, provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, stavět oplocení a jiné objekty, vyzvedávat sazenice stromů a keřů, těžit stromy a keře nebo je poškozovat, sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, jezdit a stát s motorovými vozidly, vstupovat do míst se zákazem vstupu, vstupovat do míst, kde se provádí těžba, mimo vyznačené trasy jezdit na kole, kouřit, rozdělávat oheň nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, znečisťovat les odpadky a odpady
 • rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od kraje lesa.

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění zákona č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb. a z roku 2006 č. 222, 342 a 186


Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl

 • každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek tohoto zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními předpisy,
 • každý může na vlastní nebezpečí odebírat povrchové vody,
 • k užívání povrchových vod k plavbě není třeba povolení vodoprávního úřadu.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb. a zákonů z roku 2004 č. 167, 188, 317, z roku 2005 č. 7 a 444 Sb. a z roku 2006 č. 222, 314 a 186

Tento zákon stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, upravuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství působnost orgánů veřejné správy

 • s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena. Nesmí být ohroženo nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování,
 • fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a odpad třídit podle systému stanoveného obcí,
 • odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií.

 

Zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákona č. 521/2002 Sb., č. 92/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 695/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 385/2005 Sb., , č. 444/2005 Sb. a z roku 2006 č. 212, 222, 230 a 186

 • každý je povinen omezovat a předcházet znečištění ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečisťujících látek,
 • v otevřených ohništích lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem nekontaminovaná chemickými látkami,
 • vznik a ukončení smogové situace ohlašuje ministerstvo nebo jím určená právnická osobamsmt.jpg
ceska-rada-deti-a-mladeze.jpg
sdruzeni-pracovniku-ddm.jpg

Kliknutím na tlačítko "POVOLIT VŠE" souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Cílenou reklamu si můžete podrobněji nastavit tlačítkem "NASTAVENÍ", nebo kdykoli vypnout v sekci Zpracování osobních údajů...